Privacyverklaring

05-09-2019. Versie 3.0

Bij Measuremail staat de privacy van bezoekers die de websites van Measuremail bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de websites van Measuremail en daaraan gerelateerde diensten die Measuremail aanbiedt. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Measuremail, gevestigd aan Burgemeester de Raadtsingel 93, 3311 JG Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Burgemeester de Raadtsingel 93
3311 JG Dordrecht
+31 78 6313303

Peter Nelemans is de Functionaris Gegevensbescherming van Measuremail. Hij is te bereiken via securityofficer@measuremail.com

Websites die onder de Privacyverklaring vallen

Deze Privacyverklaring geldt voor de websites met een link naar deze Privacyverklaring. Deze websites zijn:

https://www.measuremail.com en https://www.getspike.nl.

Getspike.nl bevat informatie over de software die Measuremail aanbiedt.

De websites van measuremail.com kunnen links naar andere websites bevatten. Hoe deze andere websites omgaan met het verwerken van hun informatie of wat voor inhoud er op die websites staat, valt onder de privacyverklaring van die betreffende website en niet onder deze Privacyverklaring. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van die andere websites ook te lezen zodat je precies weet op welke wijze deze websites informatie verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Measuremail verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via securityofficer@measuremail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Measuremail verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Measuremail neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Measuremail bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  -> 2 jaar -> het delen van informatie

Personalia                                  -> 2 jaar -> het delen van informatie

Adres                                          -> 2 jaar -> het delen van informatie

Enzovoort                                   -> 2 jaar -> het delen van informatie

Delen van persoonsgegevens met derden

Measuremail verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Measuremail blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Measuremail gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Measuremail gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Measuremail en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar securityofficer@measuremail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Measuremail wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Measuremail neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via securityofficer@measuremail.com

Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Privacy waarborg

Measuremail heeft in 2012 het Privacy Waarborg keurmerk ontvangen. Dit keurmerk is verstrekt door de DDMA en laat relaties van organisaties zien dat zij correct omgaan met de persoonsgegevens van deze relaties. De DDMA beoordeelt aan de hand van een handhavingreglement of organisaties zich aan de regels en wettelijke verplichtingen houden.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en zal regelmatig getoetst worden aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Versie 3.0 is opgesteld op 05-09-2019.

Heb je vragen/opmerkingen over deze privacyverklaring of ons privacybeleid?